Watra

Firma FHU Marek Grzegorzewski realizuje projekt

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

dla Działania 1.5 "Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw"

Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”

Projekt nr RPWP.01.05.02-30-0137/15
Nazwa projektu:

"Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności w Firmie Handlowo Usługowej Marek Grzegorzewski

poprzez zakup nowych środków trwałych i oprogramowania”

Całkowita wartość projektu: 782 895,00 zł

Kwota dofinansowania: 286 425,00 zł

Okres realizacji: 2016 - 2017

Koordynator projektu: Marek Grzegorzewski

Przejdź do ZAPYTAŃ OFERTOWYCH